Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Szkole "Nasza Szkoła"

Historia 

Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 22.11.2007 roku w Zespole Szkół Publicznych w Stąporkowie. W zebraniu brało udział 20 członków. Zebranie założycielskie odbyło wg porządku:

 - wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania założycielskiego

 - zapoznanie się i dyskusja nad projektem statutu Stowarzyszenia

 - uchwalenie statutu Stowarzyszenia

 - podjecie uchwały o wyborze komitetu Założycielskiego upoważnienie go do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

 - podjecie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenie i Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” prowadzi działalność statutową na rzecz dzieci, uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie.

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o międzysektorową współpracę. 

Cele 

Celem Stowarzyszenia to min:

 - wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających do poprawy warunków życia oraz kształcenia dzieci i młodzieży

 - wpieranie podmiotów gospodarki społecznej i prowadzenie działań edukacyjnych w tym kierunku

 - polepszanie warunków kształcenia dzieci i młodzieży

 - wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży

 - udział w unowocześnianiu warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w naszych placówkach oświatowo – wychowawczych

 - motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności rady Rodziców

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby fizyczne identyfikujące się z jego misją. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zarząd wybierany przez Walne Zebranie, kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Komisja Rewizyjna jest władzą powoływaną przez Walne Zebrania oraz sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Osobami uzyskującymi pomoc Stowarzyszenia są dzieci – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie.

Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim nauczyciele w/w szkół – wszyscy działają nieodpłatnie na zasadzie wolontariatu.  

Władze 

Wojciech Ćwik           Prezes Zarządu

Renata Cichacka         Sekretarz

Joanna Bernat              Skarbnik

 

 W ubiegłych latach 

Dzięki pozyskanym w 2010 roku z akcji 1% pieniądzom (4171,12 zł), udało się wyposażyć salę zabaw dla sześciolatków z oddziału przedszkolnego. Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 otrzymała gry, pomoce dydaktyczne i naukowe. Zakupiono komplety podręczników szkolnych, które bezpłatnie otrzymali uczniowie z rodzin potrzebujących materialnego wsparcia. Stowarzyszenie współfinansowało też zabiegi rehabilitacyjne jednego z uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, oraz przeznaczyło kwotę 1680,09 zł na zakup dresów sportowych dla grupy młodzików młodszych MKS-u Stąporków.

Firma „Henkel” przekazała bezpłatnie na rzecz Stowarzyszenia materiały budowlane o wartości 3135,16 zł. Wykorzystano je do prac remontowych sali dla oddziału zerowego oraz siłowni szkolnej. Szczególne wyrazy uznania należą się Pani Wandzie Wróbel, za podjęcie się realizacji projektu wolontariatu pracowniczego firmy „Henkel” MIT 2010. Dzięki temu udało się pozyskać kwotę 4000 euro (15770,80 zł) na zakup sprzętu sportowego do szkolnej siłowni.

Dzięki podarowanym przez podatników w 2011 roku w akcji 1% pieniądzom (kwota 4.963,90 zł) zakupione zostały podręczniki dla uczniów wymagających nauczania specjalnego, przeznaczono kwotę 2.952,00 zł na modernizację szatni szkolnej w PSP nr 2.

Pragniemy podziękować instytucjom, firmom i osobom fizycznym, które w szczególny sposób zaangażowali się w akcję niesienia pomocy szkole. Tradycyjnie pomogła firma "Henkel Polska", która przekazała bezpłatnie materiały budowlane na remont szatni szkolnej.

Dzięki projektowi wolontariatu pracowniczego firmy Henkel MIT 2011 na konto stowarzyszenia wpłynęła kwota 11.870,70 zł, która w całości przeznaczona została wyposażenie drugiej w gimnazjum pracowni interaktywnej. W roku 2012 na konto stowarzyszenia wpłynęła przekazana przez podatników w akcji 1% kwota 4.859,40 zł. Z pozyskanych środków między innymi zakupione zostały dwie drukarki laserowe, materiały do uszycia strojów dla uczniów biorących udział w zajęciach tanecznych, a przede wszystkim przeznaczono kwotę 3.649,38 zł na zorganizowanie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum niezwykle atrakcyjnego „Dnia Dziecka” czytaj

Znowu pomogła firma "Henkel Polska", przekazała na rzecz stowarzyszenia w formie darowizny środki czystości i materiały biurowe o wartości 2455 zł, które rozdysponowane przekazane zostały rodzinom potrzebującym materialnego wsparcia. Dzięki projektowi wolontariatu pracowniczego firmy Henkel MIT 2012 na konto stowarzyszenia wpłynęła kwota 4.250,00 zł, która w całości przeznaczona została na zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ZSP w Stąporkowie, którzy w roku szkolnym 2011/2012 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i w sporcie. czytaj

   Stowarzyszenie wsparło min finansowo organizatorów wycieczki do Krakowa dla młodych naukowców. czytaj , a także dofinansowało wyjazd harcerzy na zimowisko kwotą 240 zł.

         W roku 2013 na konto stowarzyszenia wpłynęła przekazana przez podatników w akcji 1% kwota 3.737,68 złPrzeznaczono kwotę 2.697,63 zł na zorganizowanie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum tradycyjnie już odbywającego się w czerwcu „Dnia Młodzieży”  czytaj

Środkami opiewającymi na kwotę 716 zł współfinansowano wycieczki krajoznawczo – edukacyjne do Warszawy, Pragi i Krakowa. czytaj ,481,90 zł przeznaczyliśmy na zakup podręczników dzieciom potrzebującym wsparcia finansowego. Zakupiono pomoce naukowe za kwotę 346,35 zł 

Pragniemy podziękować instytucjom, firmom i osobom fizycznym, które w szczególny sposób zaangażowali się w akcję niesienia pomocy szkole. Tradycyjnie pomogła firma "Henkel Polska", przekazała na rzecz stowarzyszenia w formie darowizny środki czystości i materiały biurowe o wartości 1200 zł, oraz materiały budowlane na remont pracowni plastycznej o wartości
5900 zł.  

Dzięki projektowi wolontariatu pracowniczego firmy Henkel MIT 2013 na konto stowarzyszenia wpłynęła kwota 4.182,00 zł, która w całości przeznaczona została na wyposażenie w urządzenia multimedialne pracowni językowej. W roku 2014 na konto stowarzyszenia wpłynęła przekazana przez podatników w akcji 1% kwota 2.996 złNa organizację sztandarowej imprezy organizowanej przez stowarzyszenie przeznaczono kwotę 1802 zł  czytaj.  Środkami opiewającymi na kwotę 917 zł współfinansowano wycieczki szkolne i zimowisko uczniów z rodzin ubogich, 187 zł przeznaczyliśmy na zakup podręczników dzieciom potrzebującym wsparcia finansowego. Zakupiono pomoce naukowe za kwotę 810 zł. Dzięki naszemu wsparciu finansowemu (400 zł) szkoła wzięła udział w projekcie AIESEC  czytaj

Pragniemy podziękować instytucjom, firmom i osobom fizycznym, które w szczególny sposób zaangażowali się w akcję niesienia pomocy szkole. Jak zwykle pomogła firma "Henkel Polska" - dzięki projektowi wolontariatu pracowniczego firmy Henkel MIT 2014 na konto stowarzyszenia wpłynęła najpierw kwota 6 248 zł, która w całości przeznaczona została na zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci z gminy Stąporków (projekt Wandy Wróbel realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem i Gminą Stąporków), następnie 10 561 zł (projekt Iwony Ćwik) w całości przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego. Dzięki środkom pozyskanym z firmy Henkel zakupiliśmy sprzęt do badmintona za sumę 1000 zł

         W 2015 rokuna konto stowarzyszenia wpłynęła przekazana przez podatników w akcji kwota 3.146 złNa organizację Dnia Dziecka i VII Europejskiego Tygodnia Sportu przeznaczyliśmy kwotę 1.342,97 zł czytaj

Środkami opiewającymi na kwotę 590 zł sfinansowano wycieczki dla dzieci z rodzin ubogich, zakupiono pomoce naukowe za kwotę 440 zł, talerze i kubki do stołówki szkolnej (235,20 zł

Pragniemy podziękować instytucjom, firmom i osobom fizycznym, które w szczególny sposób zaangażowali się w akcję niesienia pomocy szkole. Tradycyjnie pomogła firma "Henkel Polska". Dzięki projektowi wolontariatu pracowniczego firmy Henkel MIT 2015 (projekt Agnieszki Odziomek) na konto stowarzyszenia wpłynęła kwota 6.224,25 zł, która w całości przeznaczona została na zakup tablicy interaktywnej, projektora i głośników.

         W 2016 rokuna konto stowarzyszenia wpłynęła przekazana przez podatników w akcji kwota 2.413 zł. Na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych przeznaczono 717 złczytaj

Na nagrodę dla zwycięskiej klasy w konkursie z okazji Dnia Europejskich przeznaczyliśmy 100 zł, dofinansowanie wycieczek i zimowiska dla naszych uczniów – 975 zł, zakup materiałów na kiermasz bożonarodzeniowy i inne w sumie 399 zł.

Dzięki projektowi wolontariatu pracowniczego firmy Henkel MIT 2017 (projekt Iwony Ćwik) na konto stowarzyszenia wpłynęła kwota 3 070 euro (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt euro), w przeliczeniu na złotówki według kursu NBP w dniu przekazania darowizny, która całości plus wkład własny stowarzyszenia, ma zostać przeznaczona na zakup nowego sprzętu nagłaśniającego.

         W 2017 roku na konto stowarzyszenia wpłynęła przekazana przez podatników w akcji 1% (kwota 2.823,70 zł).  Na organizację Dnia Dziecka przeznaczono kwotę 489,97 zł czytaj Środkami opiewającymi na kwotę 711,93 zł dofinansowano inne imprezy szkolne i wycieczki dla dzieci.

Stowarzyszenie w roku 2017 pozyskało darowizny w kwocie 21.458,39 zł 

Tradycyjnie pomogła firma "Henkel Polska". Dzięki projektowi wolontariatu pracowniczego firmy Henkel MIT 2016  na konto stowarzyszenia wpłynęła kwota 12.923,78 zł, która przeznaczona została na zakup sprzętu nagłaśniającego między innymi nowoczesnych kolumn aktywnych, mikrofonów bezprzewodowych i nagłownych oraz akcesoriów estradowych. Ponadto zakupiliśmy rzutnik multimedialny i lampę do projektora oraz aparat fotograficzny, którym rejestrujemy występy beneficjentów, czyli młodych, zdolnych artystów, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy i aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły i środowiska. czytaj

         Wiosną 2018 roku „Nasza Szkoła” zamierza zorganizować wycieczkę edukacyjno – krajoznawczą do Krakowa dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i sporcie, a także angażowali się działalność charytatywną i reprezentowali szkołę na zewnątrz. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki w kwocie 8.534,51 zł. (projekt wolontariatu pracowniczego MIT 2017)

         W 2018 roku na konto stowarzyszenia wpłynęła przekazana przez podatników w akcji 1% (kwota 2.063,80 zł). W kwietniu 2018 roku „Nasza Szkoła” zorganizowała wycieczkę edukacyjno – krajoznawczą do Krakowa dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i sporcie, a także angażowali się działalność charytatywną i reprezentowali szkołę na zewnątrz. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki w kwocie  8 586,00 zł. (projekt wolontariatu pracowniczego MIT 2017) czytaj

Na organizację Dnia Dziecka przeznaczono kwotę 868  zł  czytaj

Dla uczniów wybitnych przeznaczyliśmy środki pieniężne w kwocie 600 zł czytaj

Wsparto bibliotekę szkolną, samorząd uczniowski, harcerzy i zuchów, młodych sportowców oraz artystów biorących udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.        

    

W 2019 roku na konto stowarzyszenia wpłynęła przekazana przez podatników w akcji 1% w akcji 1% pieniądzom (kwota 6.050,80 zł) udało się zrealizować wiele ważnych zadań. 

 

Na organizację Dnia Dziecka przeznaczono kwotę 674,32  zł  czytaj

Stowarzyszenie zakupiło na prośbę rodziców dyplomy okolicznościowe dla absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum 340 zł, a dla uczniów wybitnych przeznaczyliśmy środki pieniężne w kwocie 600 zł. czytaj

Wsparto samorząd uczniowski oraz artystów biorących udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

         Dzięki projektowi wolontariatu pracowniczego firmy Henkel MIT 2019 (projekt pilotowany przez Państwa Izabelę i Damiana Jedynak) na konto stowarzyszenia wpłynęła kwota 18 888,30 zł.

Za pozyskane środki zostały zakupione meble, zabawki, gry edukacyjne do świetlicy szkolnej oraz ławki gimnastyczne do sali gimnastycznej. Państwu Jedynak serdecznie dziękujemy. czytaj

 

 W 2020 roku

 

         Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Szkole „Nasza Szkoła” działające przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie, pragnie w imieniu dzieci podziękować wszystkim ludziom „dobrej woli”, za życzliwość, serce i okazaną pomoc w realizacji naszego programu w roku 2020 r.

 

         Dzięki podarowanym przez podatników w akcji 1% pieniądzom (kwota 7.676,80 zł), oraz projektom firmy Henkel - MIT udało się zrealizować wiele ważnych zadań na które wydaliśmy rekordową kwotę 39 995,40 zł.

 

         Stowarzyszenie udzieliło finansowego wsparcia PSP Nr 2 między innymi; w zakupie rolet tekstylnych, które zamontowane zostały w sali gimnastycznej (kwota 4140,00 zł) oraz 2 rzutników multimedialnych (kwota 4540,99 zł). Ponad 1000 zł przeznaczyło na pomoce dydaktyczne, w tym dla oddziału przedszkolnego do zajęć z zakresu terapii ręki i motoryki małej oraz zajęć logopedycznych. Tradycyjnie dla uczniów wybitnych przeznaczyliśmy środki pieniężne w kwocie 600 zł. czytaj

 

         Dzięki projektom wolontariatu pracowniczego firmy Henkel MIT 2019/2020 realizowanym w 2020 roku na konto stowarzyszenia wpłynęły środki, które pozwoliły nam zrealizować następujące inwestycje:

 

Doposażenie szkolnej siłowni (15002,00 zł), modernizacja szatni szkolnej – remont i zakup szafek (11 838,75 zł).
 
Dodatkowo w roku 2021 zakupiono monitor multimedialny (kwota 9400,00 zł) – projekt Pani Sylwii Młynarczyk  czytaj

 

       W związku ze zbliżającym się końcem roku podatkowego, zwróciliśmy się do Państwa z prośbą, o dalsze wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia i przekazanie 1% podatku na nasze konto. Wasza pomoc to szczęście i radość potrzebujących dzieci.

 

 

Artykuły

Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" dziękuje podatnikom.

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Szkole „Nasza Szkoła” dziękuje za przekazanie kwoty 1% podatku dla Naszej Organizacji i wyrazili zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych:

 

  1. Romuald i Edyta Choromańscy
  2. Izabela i Jarosław Wołczyk
  3. Marek i Halina Rowińscy
  4. Elżbieta Kobus
  5. Jarosław i Iwona Paluch
  6. Bronisław Sojda
  7. Wiktor Bała
  8. Dariusz Wiatr
  9. Rafał Postuła
  10.  Alicja...
Czytaj Więcej o: Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" dziękuje podatnikom.