Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

W tym roku szkolnym w okresie od 10 października 2014 r.  do 31 marca 2015 r. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie wzięła udział w IV Ogólnopolskim Konkursie ,,BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”. Hasłem konkursu było:

,,PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA”

Przez okres 6 miesięcy cała społeczność szkolna realizowała zadania, które miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów, spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego.

Pieczę nad realizacją zadań konkursowych sprawowała pani wicedyrektor Ewa Chrapek. Osobami koordynującymi były również pani Urszula Krzepkowska i Urszula Kalińska które w ramach Konkursu ukończyły kurs ,,Bezpieczna szkoła 2015. W ramach zadań konkursowych, a było ich 10, podjęto szereg działań,  spotkań, konkursów, inicjatyw na rzecz podniesienia bezpieczeństwa naszej szkoły i uczniów. Wychowawcy klas systematycznie prowadzili lekcje wychowawcze z wykorzystaniem Konspektów Komitetu Organizacyjnego. Uczniowie chętnie, z dużym zaangażowaniem włączali się w różnorodne formy realizacji zadań.

Zadania zostały udokumentowane w sprawozdaniach zawierających: szczegółowe informacje, wyniki konkursów, prace plastyczne i pisemne uczniów, zdjęcia, dokumenty uzyskane podczas realizacji zadań.

Informacje o przebiegu prac konkursowych ukazały się na naszej stronie internetowej
i przekazywane zostały w marcu do jury konkursu pocztą elektroniczną i zwykłą.

Artykuły